CT-Medkontroll kontrolling rendszer

A CT-Medkontroll program alkalmas az egészségügyi intézmények orvos szakmai, teljesítmény adatok és gazdasági adatok gyűjtésére. A kontrolling alapelvének számító - tervadatok készítése; tényadatok gyűjtése, eltérések elemzése – feladatok elkészítésének támogatására épít a program.

A programban a finanszírozási egységek és a költséghelyek, költségviselők összerendelésével az egész Intézeti struktúrát le lehet írni. Emellett a szervezeti csoportok bevezetésével és kialakításával vezetői szintű összevonásokat is létre lehet hozni az Intézeti struktúrának megfelelően.

A szakmai adatok feldolgozása alapvetően két lépcsőben valósul meg:

1.   Az elküldött jelentések feldolgozása, melyek a szabvány jelentés file-ok segítségével valósíthatók meg.

2.   A visszaigazolások feldolgozása, amely az OEP/GYOGYINFOK által visszaküldött szabvány adatok segítségével valósítható meg.

 

A rendszer viszont képes arra, hogy ugyanakkor a hóközi jelentéseket is feldolgozza – hasonlóan a fent leírt szakmai adatok feldolgozásához. Online a lezárt esetekből számított HBCS teljesítmény is átvehető a medikai rendszerből.

A rendszer a feldolgozott adatok segítségével képes különböző kihasználtság adatok előállítására különböző időintervallumban, többek között: ágyra, esetre, eset/órára, pont/esetre, CMI-re, stb. Ezeken kívül a rendszer segítségével előállíthatók egyedi, a felhasználók által általánosan vagy egy-egy speciális esetben használt mutatók. Ezek a mutatók katalogizálhatóak.

A rendszer a feldolgozott szakmai adatok segítségével alkalmas a bevételi adatok követésére is.

A rendszer a vetítési alapokkal, az online költséghelyekre, költségviselőkre könyvelt költségnemenkénti tételekkel és a bérfeladásokkal alkalmas a költség adatok tetszőleges felosztására, vagy akár kézi módosítására is.

A rendszer alkalmas eredmény-kimutatás elkészítésére. A rendszer nemcsak szervezeti egység szintű eredmény-kimutatás elkészítésére, hanem ebből építkezve szervezeti csoport szintű és Intézeti összesített eredmény-kimutatás készítésére is alkalmas.

A rendszerben tetszőleges számú eredmény-kimutatás definiálható és egyidejűleg használható. Az eredmény-kimutatások szerkezete a felhasználó által is módosítható, akár új eredmény-kimutatást is létrehozhat a felhasználó.

A rendszerben lehetőség van a tervadatok rögzítésére, szervezeti egység és szervezeti egység csoport szinten. Mivel a tervezés akár az eredmény-kimutatások valamelyikének struktúrájára építhető, ezért ez biztosítja a terv-tény adatok összevethetőségét, követhetőségét.

A CT-Medkontroll programban különböző részletezettségig képesek vagyunk olyan listák, lekérdezések, kimutatások készítésére, amely összhangban van az 50 elemű HBCS listával.

A CT-Medkontroll rendszer céljai

1.    Gyorsítani és pontosabbá tenni a vezetés információval való ellátását.

2.    Az eddig manuálisan gyűjtött bevételi és költség adatokat a program segítségével elektronikus úton lehet feldolgozni, ezzel kiváltható a manuális adatrögzítés is, amellyel élőmunka takarítható meg.

3.    A program különféle módon és struktúrában képes az eredményeket, a szakmai valamint a nem szakmai teljesítményeket megjeleníteni, igazodva a felhasználók és az elemzés, tervezés - Intézetenként változó - igényeihez.

4.    A program használata során az Intézetnek a még értékelhető szervezeti egységig lebontott eredményességéről és ennek összetevőiről kapunk áttekinthető, és további elemzésre alkalmas kimutatást, melyeket táblázatokban, mutatókban és különböző eredmény kimutatásokban találhatunk meg.

5.    Segítséget nyújtani az Intézeti érdekeltségi rendszer megvalósításához.

6.    Az egyedi igényeknek megfelelően alakítani a programot és annak működését.

7.    A programmal azt az általános korlátot sikerült átlépnünk, miszerint az egyes területekre készült rendszerek többnyire jó lehetőségekkel rendelkeznek az általuk kezelt információk megjelenítésére, de csak arra. Programunkkal a szintetizálást, elemzést végző tevékenységet kívánjuk támogatni.

8.    A programban az egyes finanszírozási egységek teljesítményének minősítése a betegellátó egységekre vonatkozó bevételi és költségadatok, valamint ezeknek a fajlagos adatai alapján történik. A minősítés célja a szervezeti egységek gazdaságos működésre való ösztönzésén túl olyan információk biztosítása, amelyek segítségével a vezetés „kifelé”, a finanszírozó és a felügyeletet ellátó szervezetek felé megfelelő – jól dokumentált – érvanyaggal rendelkezhet a problémás helyzetekben.

9.    A programot számos jól paraméterezhető lista teszi alkalmassá arra, hogy a napi munka során a vezetőknek, speciális esetben pedig a gazdálkodóknak is megfelelő segítséget nyújtson. A program segítségével kész információs táblázatok állíthatók elő, vagy a már feldolgozott adatok a későbbiekben többféle eszközzel is tovább feldolgozhatók.

10. Végezetül, programunk fejlesztése során egyik fő célunknak tekintettük a megfelelő elemzési lehetőségek megvalósítását. Ezek az elemzési módszerek egyaránt lehetőséget nyújtanak a szakmai és a gazdasági adatok elemzésére. Az elemzések alapján, ezekből kiindulva, és a megfelelő döntések meghozatala után lehet az Intézet működését gazdaságossá tenni.

 

 

Mit kaphatunk a CT-MedKontroll modultól?

A rendszer támogatja az intézményi kontrolling tevékenységet.

Lehetőség van a medikai és gazdasági adatokból kontrolling elemzések, kimutatások készítésére.

A kontrolling rendszer on-line kapja meg a szükséges forgalmi és költség adatokat a kapcsolódó rendszerektől.

A rendszer támogatja az intézmény által definiált belső elszámolási szisztémát.

Támogatja a vetítési alapok külső adatforrásból való betöltésének lehetőségét.

Lehetőség van a betöltött adattartalmak (költség, vetítési alapok) alapján automatikus költségfelosztások elkészítésére.

Lehetőség van dolgozónként a költséghelyre/ költségviselőre könyvelt bértételek szétterhelés paramétereinek (figyelembe veendő jogcímkódok, osztályokon megjelenő bér arány vagy óraszám) megadására. Ennek alapján lehetőség van arra, hogy dolgozónként a költséghelyre/ költségviselőre könyvelt bértételek a valós munkavégzésnek megfelelően szétbonthatóak (átterhelhetőek) az egyes költséghelyek / költségviselők között. Az átterhelés során megadható, hogy mely bérjogcímek kerüljenek feldolgozásra, melyek pedig nem. Az átterhelés többféle szempont figyelembevételével elvégezhető (munkaidő arány, bér arány, stb.).

Támogatja egyes könyvelési tételek manuális átkönyvelését.

A rendszer kezeli a használt alapadatokat (HBCS, esetszámok, betegforgalmi adatok, ágyszámok, óraszámok, területi ellátási adatok, stb.), ezek köre bővíthető.

Szabadon definiálhatók mutatószámok, melyek alapadatokból, vagy már definiált mutatószámokból származtathatók, akár összetett matematikai műveletekkel is.

Mód van a költségnemeket csoportosítva ún. kontrolling költségnemeket definiálni.

Támogatja a fix és a változó költségek kezelését, szervezeti egységenkénti szétválasztását.

Támogatja tetszőleges szervezetre vonatkozó fedezetszámítást.

Lehetőség van több fedezeti szint definiálására, mindegyikhez önállóan csoportosíthatók a kontrolling költségnemek.

Mód van költségviselőre vonatkozóan a felhalmozási jellegű kiadások kimutatására.

Minden adatátemelés, adatbetöltés után ellenőrző listák készítésére van mód.

A rendszer rendelkezik széleskörűen definiálható riportkészítési környezettel.

Mód van riportok csoportosítására és egy feldolgozási folyamat végén egyben való lekérdezésére.

Minden riport elkészíthető tetszőleges időszakra, a definiált szervezeti struktúra tetszőleges elemére.

Definiálható a kezelt időszak. Mód van időszakokat szabadon képezni (alapidőszak többszöröseként), ehhez a rendszer az adatokat automatikusan állítja elő az alapidőszak feldolgozási adataiból.

Lehetséges több időszak adatit, összehasonlítani, erre ugyancsak széles körű riportkészítés áll rendelkezésre.

Mód van HBCS alapú fedezetszámítás végzésére, a betegre rögzített költségek ismeretében a CT-BERÁF program segítségével.

Lehetőség van az egyes HBCS-k tartalmi összetevőinek vizsgálatára, annak összehasonlítására a központi HBCS normatívákkal.

Az adatkapcsolat a CT-EcoVIR Vezetői Információs Rendszerrel on-line, a munkafolyamat részeként történik. A kontrolling adatoknak mindig a legutolsó változata áll rendelkezésre a Vezetői Információs Rendszerben.

A gazdasági rendszer kapcsolódik a kórház medikai rendszeréhez. A medikai rendszerrel az interface a kontrolling és a VIR rendszer része. Az adatkapcsolat on-line a munkafolyamat részeként történik.

Kétirányú kapcsolat van a medikai rendszer és a gazdasági rendszer között. Minden adatot át tud adni és venni a két rendszer egymástól, mely a kontrolling és a VIR rendszer számára szükségesek. Az interface biztosítja a betegszintű költségek tételeit. Így a gyógyszer, szakmai anyag felhasználást betegekre.

A gazdasági rendszer kapcsolódik a kórház munkaügyi rendszeréhez. A munkaügyi rendszerrel az interface a kontrolling és a VIR rendszer része. Az adatkapcsolat on-line a munkafolyamat részeként történik.

Kétirányú kapcsolat van a munkaügyi rendszer és a gazdasági rendszer között. Minden adatot át tudni adni és venni a két rendszer egymástól, mely a kontrolling és a VIR rendszer számára szükségesek. Az interface biztosítja a betegszintű költségek tételeit.

Tovább...